Проект закона Украины от 06.02.2017 № 6033
вноситься народними депутатами України А. П. Денисенко (посв. N 371), О. С. Фаєрмарк (посв. N ___), А. В. Бабак (посв. N ___)

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов’язань відносно довгобудів

РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Предмет та мета Закону

1. Цим Законом встановлюються правові, фінансові та організаційні засади врегулювання зобов’язань перед особами, кошти яких прямо чи опосередковано залучені у будівництво багатоквартирних житлових будинків, із завершення будівництва та введення їх в експлуатацію, а також із передачі особам у власність квартир або приміщень соціально-побутового призначення у таких будинках.

2. Заходи з врегулювання зобов’язань відносно довгобудів, визначені цим Законом, носять тимчасовий характер та запроваджуються з метою забезпечення ефективної процедури захисту прав і законних інтересів осіб, кошти яких були прямо чи опосередковано залучені у будівництво багатоквартирних житлових будинків, що мають ознаки довгобудів.

3. Цей Закон не застосовується відносно об’єктів самочинного будівництва.

Стаття 2. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:

1) незавершений будівництвом об’єкт — об’єкт будівництва, на який в установленому порядку отримано документ, що дає право на будівництво, понесені витрати на його спорудження та який не прийнятий в експлуатацію відповідно до законодавства, незалежно від проведення державної реєстрації права власності на нього як на об’єкт незавершеного будівництва;

2) довгобуд — незавершений будівництвом об’єкт житлового будівництва, який одночасно відповідає наступним критеріям:

будівництво об’єкта відбувалось із залученням прямо чи опосередковано коштів не менш ніж десяти фізичних осіб;

з настання дати завершення будівництва чи здачі об’єкта в експлуатацію, обумовленої в договорах, що передбачали передачу майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт та/або у відповідних рішеннях органів місцевого самоврядування про надання в оренду земельної ділянки для будівництва об’єкта минуло більш ніж три роки;

будівництво об’єкта розпочалось до набрання чинності цим Законом;

3) власник майнових прав на довгобуд — фізична або юридична особа, яка має право в майбутньому отримати у власність окреме нерухоме майно (квартиру або приміщення соціально-побутового призначення) в об’єкті житлового будівництва, який відповідає критеріям довгобуду, визначеним цим Законом, кошти якої прямо чи опосередковано залучені у будівництво такого об’єкта;

4) забезпечений кредитор — кредитор, вимоги якого забезпечені заставою майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт, що відповідає критеріям довгобуду, визначеним цим Законом;

5) договір, що передбачає передачу майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт — будь-яка цивільно-правова угода, відповідно до якої фізична або юридична особа прямо чи опосередковано передає або зобов’язується передати замовнику будівництва (або уповноваженій ним особі) грошові кошти і натомість набуває право в майбутньому, після введення об’єкта будівництва в експлуатацію, отримати у власність окремий об’єкт нерухомого майна (об’єкт інвестування) в такому об’єкті будівництва;

Договорами, що передбачають передачу майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт для цілей цього Закону визнаються договори участі у Фонді фінансування будівництва або у Фонді операцій з нерухомістю, договори купівлі — продажу емітованих забудовником цільових облігацій, договори купівлі — продажу майнових прав на об’єкти інвестування, договори пайової (часткової) участі у фінансуванні будівництва, договори доручення, комісії або спільної діяльності тощо.

6) процедура врегулювання зобов’язань відносно довгобуду — комплекс визначених цим Законом заходів із врегулювання зобов’язань замовника та/або інших осіб перед власниками майнових прав на довгобуд з будівництва, введення в експлуатацію та передачі в майбутньому права власності на окреме нерухоме майно в довгобуді.

7) розрахунковий коефіцієнт — коефіцієнт, на який зменшується загальна кількість вимірних одиниць об’єкту нерухомого майна, майнові права на які були фактично оплачені власниками майнових прав на довгобуд, та/або на який зменшується розмір забезпечення за зобов’язаннями перед забезпеченими кредиторами, що застосовується конкурсним забудовником для розрахунку кількості вимірних одиниць в об’єкті нерухомості, зобов’язання з передачі яких учасник конкурсу зобов’язується взяти на себе без додаткової оплати.

2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Цивільному кодексі України та інших законах України.

Стаття 3. Ініціювання процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду

1. Процедура врегулювання зобов’язань відносно довгобуду може бути розпочата виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад, на території яких знаходиться незавершений будівництвом об’єкт:

1) за власною ініціативою;

2) за заявою власника майнових прав на довгобуд за умови відповідності такого об’єкта ознакам довгобуду, визначеним цим Законом;

3) за заявою особи, зацікавленої у здійсненні добудови незавершеного будівництвом об’єкта або його придбанні за умови авансування такою особою витрат на її проведення в порядку та у розмірах, встановлених відповідною сільською, селищною, міською радою.

2. Власники майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт ініціюють процедуру врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом подання письмової заяви до виконавчих комітетів відповідних сільських, селищних, міських рад.

3. Заява власника майнових прав на довгобуд про ініціювання процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду повинна містити:

1) ім’я заявника та його місце проживання;

2) відомості про суму коштів, фактично сплачених заявником за договором, на підставі якого заявник набув майнові права на незавершений будівництвом об’єкт;

3) відомості про нерухоме майно, яке є предметом договору, що передбачає передачу майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт та відомості, що дозволяють ідентифікувати такий об’єкт будівництва.

До заяви додаються засвідчені підписом заявника (його представника) копія договору, на підставі якого заявник набув майнові права на незавершений будівництвом об’єкт, а також копії документів, що підтверджують сплату коштів за набуття таких прав.

4. Не пізніше десяти робочих днів з дня надходження відповідної заяви, виконавчі комітети сільської, селищної, міської ради розглядають заяву та приймають рішення про створення спеціальної тимчасової комісії з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду або про відмову в її створенні.

5. У створенні комісії може бути відмовлено, якщо:

заяву подано особою, що не відповідає вимогам визначеним в пункті 2 або пункті 3 частини першої цієї статті;

об’єкт, щодо якого подано заяву, не відповідає визначеним цим Законом критеріям довгобуду;

заяву подано щодо незавершеного будівництвом об’єкта, стосовно якого вже створено спеціальну тимчасову комісію;

об’єкт незавершеного будівництва знаходиться поза межами територій відповідного села, селища, міста;

заява не відповідає вимогам, передбаченим частиною третьою цієї статті.

6. Виконавчі комітети сільських, селищних і міських рад у разі виявлення незавершеного будівництвом об’єкту, який має ознаки довгобуду, можуть за власною ініціативою розпочати процедуру врегулювання зобов’язань відносно такого об’єкта шляхом створення спеціальної тимчасової комісії з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

Стаття 4. Спеціальна тимчасова комісія з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду

1. Спеціальна тимчасова комісія з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду створюється окремо щодо кожного незавершеного будівництвом об’єкта, відносно якого ініційовано питання про початок процедури врегулювання зобов’язань.

2. Очолює спеціальну тимчасову комісію голова відповідної сільської, селищної, міської ради або його заступник.

3. Спеціальна тимчасова комісія утворюється у складі не менш ніж п’яти осіб.

До складу спеціальної тимчасової комісії в обов’язковому порядку включаються:

представник органу державного архітектурно-будівельного контролю, що уповноважений відповідно до законодавства здійснювати контроль за будівництвом відповідного об’єкта;

представник експертної організації державної форми власності, що здійснює експертизу проектів будівництва.

До складу спеціальної тимчасової комісії можуть бути включені також представники громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій (за їх згодою).

Стаття 5. Діяльність спеціальної тимчасової комісії з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду

1. Спеціальна тимчасова комісія з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, відповідно до покладених на неї завдань:

1) вивчає документи, які стосуються будівництва об’єкта та за наслідками вивчення ситуації навколо довгобуду складає звіт;

2) вживає заходів із виявлення власників майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт, яких зобов’язана негайно повідомити про ініціювання питання про початок процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду;

3) забезпечує формування та ведення реєстру майнових прав на довгобуд;

4) забезпечує оприлюднення на своєму офіційному веб-сайті списку виявлених власників майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт (без зазначення їх особистих даних, таких як місце проживання (місцезнаходження));

4) вживає заходів щодо забезпечення виконання своїх рішень;

5) визначає доцільність надання замовнику додаткового строку, протягом якого він має завершити будівництво чи вжиття інших заходів з метою врегулювання зобов’язань відносно довгобуду;

6) складає план врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, погоджує його із житлово-будівельним кооперативом, конкурсним замовником або переможцем аукціону та подає на затвердження до суду;

7) організовує проведення конкурсу з відбору замовників з метою врегулювання зобов’язань шляхом передачі прав та обов’язків відносно довгобуду;

8) організовує проведення відкритих торгів з метою врегулювання зобов’язань шляхом продажу довгобуду та контролює розподіл коштів, отриманих в результаті продажу довгобуду;

9) здійснює контроль за виконанням плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду;

10) вживає інших заходів, спрямованих на врегулювання зобов’язань відносно довгобудів.

2. Спеціальна тимчасова комісія, з метою виконання покладених на неї завдань, має право:

1) безперешкодного доступу до місця будівництва довгобуду;

2) одержувати в установленому порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, фізичних осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

3) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань представників громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій (за згодою);

4) забезпечувати виконання своїх рішень, в тому числі через ініціювання звернень до відповідної ради.

3. Замовник, генеральний підрядник, проектувальник, експертні організації, власники майнових прав на довгобуд, вимоги яких включені до реєстру майнових прав на довгобуд, забезпечені кредитори мають право отримувати інформацію, пов’язану з діяльністю спеціальної тимчасової комісії.

Стаття 6. Оголошення про початок процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду

1. Не пізніше п’яти робочих днів з дня створення спеціальної тимчасової комісії з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради оприлюднює оголошення про початок процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду на офіційному веб-сайті відповідної сільської, селищної, міської ради та в регіональних засобах масової інформації.

2. Оголошення про початок процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду має містити відомості про персональний склад спеціальної тимчасової комісії з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, її поштову адресу, дані, що дозволяють ідентифікувати довгобуд, календарну дату закінчення строку для подання власниками майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт заяв про включення до реєстру майнових прав на довгобуд.

Стаття 7. Заходи щодо забезпечення збереження активів у складі довгобуду

1. Замовник чи інша особа, яка є власником довгобуду, зобов’язані забезпечити збереження активів у складі довгобуду та документації, пов’язаної із будівництвом об’єкту.

2. Правочини, спрямовані на відчуження або обтяження активів у складі довгобуду або майнових прав на нього, вчинені після початку процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду або протягом одного року, що передував початку процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, можуть бути визнані недійсними в судовому порядку під час розгляду заяви про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду за заявою виконавчого комітету відповідної сільської, селищної, міської ради.

Стаття 8. Надання замовнику додаткового строку для завершення будівництва об’єкта

1. Не пізніше десяти робочих днів з дня прийняття рішення про створення спеціальної тимчасової комісії з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, спеціальна тимчасова комісія направляє на адресу замовника будівництва запит щодо надання письмових пояснень та документального підтвердження наявності у замовника матеріальних ресурсів, необхідних для завершення будівництва довгобуду та введення його в експлуатацію, календарного плану виконання будівельних робіт на об’єкті та повідомляє про дату, час та місце проведення засідання комісії, на якому буде розглядатись питання щодо доцільності надання замовнику додаткового строку для завершення будівництва об’єкта.

2. Засідання комісії з приводу доцільності надання замовнику додаткового строку для завершення будівництва об’єкту та введення його в експлуатацію проводиться не пізніше трьох місяців з дня початку процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

3. За результатом розгляду питання щодо доцільності надання замовнику додаткового строку для завершення будівництва об’єкту, спеціальна тимчасова комісія приймає одне з таких рішень:

рекомендувати виконавчому комітету відповідної сільської, селищної, міської ради зупинити процедуру врегулювання зобов’язань відносно довгобуду та встановити додатковий строк, протягом якого замовник має завершити будівництво об’єкта;

рекомендувати виконавчому комітету відповідної сільської, селищної, міської ради оголосити конкурс з відбору замовників з метою врегулювання зобов’язань шляхом передачі прав та обов’язків відносно довгобуду.

4. Спеціальна тимчасова комісія рекомендує зупинити процедуру врегулювання зобов’язань відносно довгобуду та встановити додатковий строк, протягом якого замовник має завершити будівництво, за умови одночасного дотримання таких умов:

замовником надано календарний план виконання будівельних робіт на об’єкті та доведено наявність у нього достатніх ресурсів для завершення будівництва довгобуду у строк не більш ніж два роки з дня початку процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду;

у замовника відсутня заборгованість по сплаті земельного податку чи орендної плати за земельну ділянку, на якій здійснюється будівництво об’єкта;

замовником не було допущено зупинення будівельних робіт на об’єкті більш ніж протягом двадцяти чотирьох послідовних календарних місяців, що передували початку процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду;

з настання дати завершення будівництва чи здачі об’єкта в експлуатацію, обумовленої в договорах, що передбачали передачу майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт та/або у відповідних рішеннях органів місцевого самоврядування про надання в оренду земельної ділянки для будівництва об’єкта минуло не більше ніж п’ять років.

5. У разі прийняття рішення про зупинення процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду та надання додаткового строку для завершення будівництва, замовник зобов’язується надавати спеціальній тимчасовій комісії звіт про хід виконання будівельних робіт на об’єкті та дотримання календарного плану будівництва з періодичністю та у строки, визначенні у відповідному рішенні виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради.

6. Порушення строків будівництва, визначених у календарному плані більш ніж на шість календарних місяців, та/або ненадання замовником звіту про хід виконання будівельних робіт на об’єкті у строки, встановлені відповідним рішенням, є підставою для відновлення процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду та прийняття рішення про оголошення конкурсу з відбору замовників з метою врегулювання зобов’язань шляхом передачі прав та обов’язків відносно довгобуду.

Стаття 9. Реєстр майнових прав на довгобуд

1. Протягом шістдесяти календарних днів з дня публікації оголошення про початок процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, власники майнових прав на довгобуд мають право заявити про свої майнові права на нього шляхом подання спеціальній тимчасовій комісії з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду заяви про включення до реєстру майнових прав на довгобуд.

2. Заява про включення до реєстру майнових прав на довгобуд повинна містити відомості про:

ім’я (найменування) заявника та його місце проживання (місцезнаходження);

відомості про суму коштів, фактично сплачених за договором, на підставі якого заявник набув майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт;

відомості про нерухоме майно, яке є предметом договору, що передбачає передачу майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт та відомості, що дозволяють ідентифікувати такий об’єкт будівництва.

До заяви додаються засвідчені підписом заявника (його представника) копія договору, на підставі якого заявник набув майнові права на незавершений будівництвом об’єкт, а також копії документів, що підтверджують сплату коштів за набуття таких прав.

Заявники, які набули майнові права на незавершений будівництвом об’єкт шляхом передачі замовнику будівництва майна або майнових прав, до реєстру майнових прав на довгобуд не включаються, а понесені такими особами витрати є збитками, які підлягають відшкодуванню особою, винною у їх завданні в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України.

3. Спеціальна тимчасова комісія забезпечує формування та ведення реєстру майнових прав на довгобуд. До реєстру включаються наступні відомості по кожному власнику майнових прав на довгобуд:

його ім’я (найменування) та місце проживання (місцезнаходження);

відомості про суму коштів, фактично сплачених за договором, на підставі якого заявник набув майнові права на незавершений будівництвом об’єкт;

відомості про нерухоме майно, яке є предметом договору, що передбачає передачу майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт;

відомості про загальну кількість вимірних одиниць в об’єкті нерухомості, майнові права на які набув заявник.

Спеціальна тимчасова комісія вимагає надання заявниками для огляду оригіналів документів, що підтверджують набуття відповідних майнових прав на довгобуд. У разі ненадання особою оригіналів документів для огляду, спеціальна тимчасова комісія відмовляє такій особі у включенні її вимог до реєстру майнових прав на довгобуд.

Спеціальна тимчасова комісія письмово повідомляє всіх заявників про включення або відмову у включені їх вимог до реєстру майнових прав на довгобуд. Відмова у включенні вимог до реєстру майнових прав на довгобуд може бути оскаржена заявником у судовому порядку.

4. Окремо до реєстру включаються відомості про забезпечених кредиторів згідно з даними державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Відомості про забезпечених кредиторів підлягають включенню до реєстру прав на довгобуд за умови, якщо відповідні договори застави (іпотеки) майнових прав на об’єкт інвестування в незавершеному будівництвом об’єкті були укладені після набрання чинності Законом України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва».

Відомості про забезпечених кредиторів, яким були передані в заставу (іпотеку) майнові права на об’єкти інвестування в довгобуді, відносно яких власниками майнових прав на довгобуд подані заяви про включення до реєстру майнових прав на довгобуд, вносяться до реєстру за умови, якщо відповідні договори застави (іпотеки) майнових прав на об’єкт інвестування у незавершеному будівництвом об’єкті були укладені раніше укладення договорів про передачу майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт з такими власниками майнових прав або у разі, якщо відповідні договори застави (іпотеки) були укладені за згодою власників майнових прав на довгобуд про передачу майнових прав у заставу (іпотеку).

5. Власники майнових прав на довгобуд, вимоги яких включені до реєстру майнових прав на довгобуд, мають право утворити комітет у складі не більш ніж п’яти осіб для обміну інформацією, проведення переговорів від їх імені та вирішення інших питань, пов’язаних з процедурою врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

Власники майнових прав на довгобуд можуть також уповноважити одного з них на проведення переговорів від їх імені або для координації їх зусиль без утворення комітету власників майнових прав.

Члени комітету власників майнових прав на довгобуд або уповноважений власник майнових прав на довгобуд мають право брати участь у засіданнях спеціальної тимчасової комісії, знайомитись із документами, створеними та отриманими під час її роботи, робити копії та отримувати витяги з них.

6. Відомості про власників майнових прав на довгобуд, які не подали заяви про включення до реєстру у строк, встановлений частиною першою цієї статті, або яким було відмовлено у включенні до реєстру майнових прав на довгобуд, а також відомості про забезпечених кредиторів, які не відповідають вимогам, встановленим частиною четвертою цієї статті, не включаються до реєстру майнових прав на довгобуд. Вимоги таких осіб не підлягають врегулюванню згідно з процедурами, визначеними цим Законом.

7. У разі, якщо до реєстру майнових прав на довгобуд були включені вимоги менш ніж десяти власників майнових прав на довгобуд, виконавчий комітет відповідної сільської, селищної, міської ради приймає рішення про припинення діяльності спеціальної тимчасової комісії з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

Стаття 10. Звіт спеціальної тимчасової комісії відносно довгобуду

1. За наслідками вивчення ситуації навколо довгобуду спеціальна тимчасова комісія не пізніше трьох місяців після початку процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, складає звіт із зазначенням відомостей про:

1) адресу, розмір та цільове призначення земельної ділянки, на якій здійснюється будівництво об’єкта;

2) землекористувача та характер його прав на земельну ділянку;

3) особу, що отримала право на будівництво на земельній ділянці;

4) генерального проектувальника об’єкта;

5) особу, що здійснювала залучення коштів для будівництва об’єкта;

6) строки початку та зупинення будівництва об’єкта;

7) наявність заборгованості зі сплати орендної плати за землю;

8) кількість вимірних одиниць в об’єкті нерухомості;

9) загальний обсяг зобов’язань з передачі об’єктів нерухомості власникам майнових прав у довгобуді та відомості про зареєстровані обтяження майнових прав на довгобуд тощо.

2. До звіту спеціальної тимчасової комісії додаються:

1) копії рішень органів місцевого самоврядування, які були прийняті відносно земельної ділянки, на якій здійснювалось будівництво об’єкта, а також копії договорів оренди такої земельної ділянки;

2) вихідні дані та проектна документація на об’єкт;

3) копії документів, що стосуються підключення об’єкта до мереж інженерно-технічного забезпечення (за наявності);

4) реєстр майнових прав на довгобуд;

5) заяви власників майнових прав та забезпечених кредиторів, а також додані до них документи.

3. У разі розірвання або припинення договору оренди земельної ділянки, на якій здійснювалось будівництво довгобуду, до звіту спеціальної тимчасової комісії відносно довгобуду додається проект додаткової угоди про поновлення договору оренди земельної ділянки, який буде укладено із набувачем прав на довгобуд.

Стаття 11. Способи врегулювання зобов’язань відносно довгобуду

1. Зобов’язання відносно довгобуду можуть бути врегульовані в один з таких способів:

1) шляхом передачі прав на довгобуд житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав, вимоги яких внесені до реєстру майнових прав на довгобуд;

2) шляхом переведення прав та обов’язків відносно довгобуду на конкурсного замовника;

3) шляхом продажу довгобуду з відкритих торгів.

2. Рішення про доцільність врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом переведення прав та обов’язків відносно довгобуду на конкурсного замовника приймається у разі неможливості врегулювання зобов’язань шляхом передачі прав на довгобуд житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав на довгобуд не пізніше десяти днів з дня закінчення строку, передбаченого частиною першою статті 12 цього Закону.

3. У разі, якщо конкурс з відбору замовників з метою врегулювання зобов’язань шляхом передачі прав та обов’язків відносно довгобуду визнаний таким, що не відбувся, приймається рішення про доцільність врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом його продажу з відкритих торгів.

Стаття 12. Врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом передачі прав на довгобуд житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав

1. Протягом шістдесяти календарних днів з дня закінчення строку для подання заяви про включення до реєстру майнових прав на довгобуд, власники майнових прав на довгобуд, які подали відповідні заяви та були включені до реєстру, з метою завершення будівництва об’єкта можуть створити житлово-будівельний кооператив в порядку, передбаченому чинним законодавством.

2. Передача прав на довгобуд житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав відбувається за умови, якщо всі особи, включені до реєстру майнових прав на довгобуд, увійшли до складу створеного житлово-будівельного кооперативу у встановлений частиною першою цієї статті строк.

Стаття 13. Врегулювання зобов’язань шляхом передачі прав та обов’язків відносно довгобуду конкурсному замовнику

1. При врегулюванні зобов’язань шляхом передачі прав та обов’язків відносно довгобуду конкурсному замовнику, особі, визначеній за результатами проведення конкурсу передаються право власності на незавершений будівництвом об’єкт, майнові права на земельну ділянку, на якій здійснюється його будівництво, а також інші специфічні права, що нерозривно пов’язані з таким об’єктом (дозволи, технічні умови, права на підключення до інженерно-технічних мереж за договорами, укладеними замовником відносно незавершеного будівництвом об’єкта тощо), в обмін на зобов’язання конкурсного замовника виконати обов’язки із завершення будівництва об’єкта, введення його в експлуатацію та передачі об’єктів нерухомості власникам майнових прав та забезпеченим кредиторам, вимоги яких включені до реєстру майнових прав на довгобуд.

У разі закінчення строку дії специфічних прав, нерозривно пов’язаних з об’єктом будівництва (дозволів, технічних умов тощо), відповідні специфічні права підлягають поновленню на тих самих умовах, що діяли для попереднього замовника будівництва.

2. Загальний обсяг зобов’язань з передачі об’єктів нерухомості особам, включеним до реєстру майнових прав на довгобуд, який переводиться на конкурсного замовника, визначається виходячи з його конкурсної пропозиції.

3. Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) календарний план будівництва об’єкта та строки введення його в експлуатацію, які не можуть перевищувати трьох років з дня затвердження судом плану врегулювання зобов’язань;

2) розрахунковий коефіцієнт, значення якого не може бути меншим ніж 0,3 та який розраховується як відношення кількості вимірних одиниць в об’єкті нерухомості, зобов’язання з передачі яких учасник конкурсу зобов’язується взяти на себе, до загальної кількості вимірних одиниць в довгобуді, майнові права на які були фактично оплачені власниками майнових прав на довгобуд та/або є предметом забезпечення за зобов’язаннями перед забезпеченими кредиторами, вимоги яких включені до реєстру майнових прав на довгобуд;

3) кількість вимірних одиниць в об’єкті нерухомості та їх технічні характеристики, зобов’язання з передачі яких учасник конкурсу зобов’язується взяти на себе щодо кожного власника майнових прав на довгобуд, вимоги яких включені до реєстру, а також відносно забезпечених кредиторів, без додаткової оплати;

4) конкурсну розрахункову вартість вимірної одиниці — вартість вимірної одиниці об’єкта нерухомості, яку учасник конкурсу зобов’язується виплатити власникам майнових прав на довгобуд та забезпеченим кредиторам у разі неможливості передачі окремого приміщення в об’єкті житлового будівництва (в тому числі у разі відмови власника майнових прав від придбання додаткових вимірних одиниць в об’єкті нерухомості), порушення зобов’язань із передачі об’єкта нерухомості у визначені строки, або відмови власника майнових прав від прийняття об’єкта нерухомості;

5) загальний обсяг конкурсних зобов’язань — обсяг зобов’язань з передачі об’єктів нерухомості (вимірних одиниць в об’єкті нерухомості) власникам майнових прав на довгобуд, виражений у грошових одиницях, який визначається шляхом множення загальної кількості вимірних одиниць, зобов’язання з передачі яких зобов’язується взяти на себе учасник конкурсу на конкурсну розрахункову вартість вимірної одиниці.

4. Зобов’язання конкурсного замовника з передачі об’єктів нерухомості щодо кожного власника майнових прав, вимоги яких включені до реєстру майнових прав на довгобуд та забезпечених кредиторів визначаються шляхом множення кількості вимірних одиниць в об’єкті нерухомості, майнові права на які були набуті таким власником чи забезпеченим кредитором за відповідним договором, на розрахунковий коефіцієнт, вказаний у конкурсній пропозиції конкурсного замовника.

5. Конкурсний замовник зобов’язаний забезпечити можливість придбання власниками майнових прав додаткових вимірних одиниць в об’єкті будівництва за ціною, що не перевищує конкурсну розрахункову вартість вимірної одиниці, визначену у його конкурсній пропозиції.

6. Не пізніше 60 днів після набрання чинності ухвалою суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом переведення прав та обов’язків на конкурсного замовника, конкурсний замовник направляє кожному власнику майнових прав на довгобуд пропозицію, в якій зазначається кількість вимірних одиниць в об’єкті нерухомості, зобов’язання з передачі яких прийнято конкурсним замовником відносно власника майнових прав (згідно конкурсної пропозиції) та необхідність придбання додаткових вимірних одиниць для отримання об’єкту інвестування згідно укладеного ним договору із попереднім замовником будівництва, розмір та строки внесення коштів.

Власник майнових прав на довгобуд протягом 30 днів з дати отримання пропозиції конкурсного замовника повинен надати письмову відповідь по суті пропозиції. У разі не отримання від нього згоди на придбання додаткових вимірних одиниць або не оплату їх у погоджений строк, та неможливості передачі власнику майнових прав іншого окремого приміщення в об’єкті будівництва, конкурсний замовник зобов’язаний повернути власнику майнових прав їх вартість виходячи з конкурсної розрахункової вартості вимірної одиниці об’єкту нерухомості. У цьому випадку повернення коштів здійснюється конкурсним замовником у погоджений із власником майнових прав строк, але не пізніше 60 днів від дати введення об’єкту будівництва в експлуатацію.

Повернення коштів власнику майнових прав у разі порушення конкурсним замовником зобов’язань із передачі об’єкта нерухомості у визначені строки, або відмови власника майнових прав від прийняття об’єкта нерухомості, здійснюється конкурсним замовником не пізніше 30 днів від дати отримання відповідної письмової вимоги власника майнових прав, виходячи з конкурсної розрахункової вартості вимірної одиниці об’єкту нерухомості.

7. При переведенні на конкурсного замовника прав та обов’язків відносно довгобуду не застосовуються правила:

1) отримання згоди кредиторів на переведення боргу на іншу особу;

2) попереднього повідомлення кредиторів про переведення боргу на конкурсного замовника.

8. До конкурсного замовника не можуть бути пред’явлені вимоги за зобов’язаннями попереднього власника незавершеного будівництвом об’єкту крім вимог про передачу вимірних одиниць в об’єкті нерухомості або їх грошового еквіваленту, включених до плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

Стаття 14. Проведення конкурсу з відбору замовників з метою врегулювання зобов’язань шляхом передачі прав та обов’язків відносно довгобуду

1. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад протягом трьох місяців після прийняття рішення про доцільність врегулювання зобов’язань шляхом передачі конкурсному замовнику прав та обов’язків відносно довгобуду зобов’язані забезпечити проведення конкурсу з відбору замовників.

2. Не пізніше п’яти робочих днів з дня прийняття рішення про проведення конкурсу з відбору замовників з метою врегулювання зобов’язань шляхом передачі прав та обов’язків відносно довгобуду, спеціальна тимчасова комісія оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті відповідної сільської, селищної, міської ради та в регіональних засобах масової інформації.

Оголошення про проведення конкурсу повинно містити такі відомості:

1) термін подання заявки про участь у конкурсі, її форму та перелік документів, що мають додаватися до заявки;

2) порядок реєстрації заявок;

3) дату, місце та час проведення конкурсу;

4) вимоги до змісту конкурсних пропозицій учасників;

5) умови проведення відбору конкурсних пропозицій учасників;

6) строк, протягом якого оголошуються результати конкурсу;

7) відомості про порядок ознайомлення з інформацією щодо довгобуду та проведення технічного обстеження довгобуду;

8) дані, що дозволяють ідентифікувати довгобуд та його загальні технічні характеристики;

9) поштову адресу для подання заявок та номери телефонів для довідок;

10) відомості про гарантійний внесок, розмір якого встановлюється виконавчим комітетом відповідної сільської, селищної, міської ради та не може становити менше одного відсотку від загального обсягу майнових прав на довгобуд, включених до реєстру.

3. У конкурсі з відбору замовників з метою врегулювання зобов’язань шляхом передачі прав та обов’язків відносно довгобуду мають право брати участь особи, які мають позитивний досвід будівництва в якості замовника будівництва не менш ніж одного багатоквартирного житлового будинку загальною площею не менш ніж п’ять тисяч квадратних метрів.

4. Учасником конкурсу не може бути особа, яка визнана банкрутом або щодо якої порушена справа про банкрутство та/або яка знаходиться в стадії санації, ліквідації або реорганізації, та/або майно якої (або значна його частина, що впливає на можливість виконання зобов’язань згідно з умовами конкурсу) знаходиться в податковій заставі або під арештом, або має інші зареєстровані обтяження.

5. Особи, які виявили намір взяти участь у конкурсі, подають заяви про їх попередню реєстрацію в якості учасників конкурсу. З моменту реєстрації, такі особи мають право:

знайомитись зі звітом спеціальної тимчасової комісії відносно довгобуду та додатками до нього;

проводити технічне обстеження довгобуду;

отримувати копії документів, що стосуються будівництва довгобуду.

6. Члени спеціальної тимчасової комісії під час процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду зобов’язані забезпечити учасникам конкурсу безперешкодний доступ до місця будівництва довгобуду з метою проведення його технічного обстеження.

7. Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу, учасники конкурсу надають конкурсні пропозиції з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

8. Переможцем конкурсу визнається особа, конкурсна пропозиція якої передбачає переведення на конкурсного замовника повного обсягу зобов’язань з передачі об’єктів нерухомості власникам майнових прав на довгобуд та забезпеченим кредиторам. У разі відсутності таких пропозицій, переможцем конкурсу визнається особа, конкурсна пропозиція якої передбачає переведення на конкурсного замовника найбільшого обсягу зобов’язань з передачі об’єктів нерухомості (вимірних одиниць в об’єкті нерухомості) власникам майнових прав на довгобуд та забезпеченим кредиторам, вираженого у грошових одиницях.

9. Рішення конкурсної комісії про затвердження результатів конкурсу та про визначення його переможців оформлюється протоколом спеціальної тимчасової комісії. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті відповідної сільської, селищної, міської ради та в регіональних засобах масової інформації протягом трьох днів з дня оформлення протоколу спеціальної тимчасової комісії.

10. Протягом п’яти робочих днів з дня затвердження результатів конкурсу спеціальна тимчасова комісія зобов’язана провести засідання, на якому повинна затвердити план врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом переведення прав та обов’язків відносно довгобуду на конкурсного замовника. План врегулювання зобов’язань відносно довгобуду погоджується із переможцем конкурсу.

11. Гарантійний внесок, сплачений переможцем конкурсу, повертається йому після набрання чинності ухвалою господарського суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду за вирахуванням витрат, понесених у зв’язку з проведенням процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду. Іншим учасникам сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів з дня оголошення результатів конкурсу. Гарантійні внески також підлягають поверненню якщо конкурс не відбувся.

12. Якщо переможець конкурсу відмовився від погодження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду або вчинив інші дії, що свідчать про його відмову від виконання взятих на себе зобов’язань відносно довгобуду, гарантійний внесок йому не повертається, а наступний учасник, що зробив найкращу конкурсну пропозицію, оголошується переможцем конкурсу. За відсутності таких конкурсних пропозицій конкурс визнається таким, що не відбувся.

13. Якщо жодна особа не подала конкурсної пропозиції, яка відповідає умовам конкурсу та цьому Закону, та/або не сплатила гарантійного внеску, спеціальна тимчасова комісія визнає конкурс таким, що не відбувся та приймає рішення про доцільність врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом його продажу з відкритих торгів.

Стаття 15. Врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом його продажу з відкритих торгів

1. Виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад протягом місяця після прийняття рішення про доцільність врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом його продажу з відкритих торгів організовують продаж довгобуду на аукціоні в електронній формі (електронних торгах).

2. Суб’єктами аукціону є його замовник, організатор та учасники.

Замовником є відповідний виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради.

Організатором аукціону є визначена замовником фізична або юридична особа, що має ліцензію на проведення торгів і з якою замовник уклав договір на проведення аукціону.

Організатор аукціону визначається замовником за конкурсом, що проводиться у визначеному замовником порядку, основними критеріями якого вважається, достатній, але не менш як три роки, досвід проведення аукціонів, запропонована найменша сума винагороди.

Учасниками аукціону можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, юридичні особи України та іноземні юридичні особи, які подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації в якості учасників аукціону відповідно до цього Закону.

3. Замовнику та організатору забороняється встановлювати вимоги, вчиняти дії чи виявляти бездіяльність, що будь-яким чином порушують рівність учасників аукціону або допускають їх дискримінацію.

Усім учасникам аукціону гарантується рівний доступ до будь-якої інформації про майно, виставлене для продажу, а також про хід підготовки та проведення аукціону.

4. Початкова ціна продажу довгобуду, що виставляється на аукціон, визначається на підставі оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність.

5. Проведення аукціону здійснює організатор аукціону на підставі договору з замовником аукціону.

Договір в обов’язковому порядку повинен містити:

строки проведення аукціону;

стартову вартість довгобуду та порядок її збільшення;

розмір і порядок виплати винагороди, що сплачується юридичній особі, яка проводить аукціон;

взаємні зобов’язання, умови розірвання договору та майнову відповідальність сторін.

Організатор аукціону повинен провести аукціон не пізніше двох місяців з дня укладення договору про проведення аукціону, якщо менший строк не обумовлено у договорі.

Контроль за підготовкою та проведенням аукціону здійснює спеціальна тимчасова комісія.

6. Відшкодування витрат, пов’язаних з організацією аукціону, здійснюється виконавчим комітетом відповідної сільської, селищної, міської ради, з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, що надійшли від продажу довгобуду або в іншому порядку, визначеному в договорі із організатором аукціону.

7. Організатор аукціону:

1) опубліковує і розміщує повідомлення про продаж довгобуду і повідомлення про результати проведення торгів;

2) приймає заявки на участь в аукціоні;

3) визначає учасників аукціону;

4) здійснює проведення аукціону;

5) визначає переможця аукціону і підписує протокол про результати його проведення;

6) повідомляє учасників аукціону про результати його проведення.

8. Технічні засоби та програмне забезпечення що використовуються організатором аукціону при проведені електронних торгів, повинні забезпечувати:

1) захист інформації, отриманої від замовника та учасників аукціону;

2) захист інформації, розміщеної на веб-сайті організатора аукціону.

9. Система, що забезпечує проведення електронних торгів, повинна забезпечувати:

1) автоматичну можливість безперервної та безперешкодної реєстрації учасників у цілодобовому режимі;

2) безперебійну роботу з проведення електронних торгів;

3) подачу учасниками пропозицій щодо ціни через захищене з’єднання у режимі реального часу;

4) візуалізацію всіх пропозицій щодо ціни через захищене з’єднання у режимі реального часу;

5) візуалізацію часу, що залишився до закінчення строку подання пропозицій щодо ціни.

10. Система повинна негайно надсилати кожному учаснику повідомлення, яке повинно містити адресу сторінки веб-сайту, на якій проводяться електронні торги, запропоновану учасником ціну, час отримання системою пропозиції, а також час розміщення пропозиції учасника на сторінці веб-сайту або повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови.

11. Відомості про дату та час проведення аукціону, початкову вартість довгобуду, розміщуються на офіційному веб-сайті відповідної сільської, селищної, міської ради та в регіональних засобах масової інформації не пізніш як за 15 робочих днів до дня початку аукціону.

12. Оголошення про проведення аукціону повинно містити відомості про:

1) довгобуд, що продається, його склад, характеристики, опис та місцезнаходження;

2) фотографічне зображення довгобуду (відеоматеріали за наявності);

3) порядок ознайомлення з інформацією щодо довгобуду та проведення його технічного обстеження;

4) веб-сайт, на якому проводяться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться електронні торги;

5) початкову вартість довгобуду та можливість її зниження на аукціоні;

6) розмір та порядок внесення гарантійного внеску, розмір якого визначається замовником аукціону та становить не менш ніж один відсоток від початкової вартості довгобуду;

7) порядок, строк і час надання заявок про участь в електронних торгах;

8) порядок і критерії виявлення переможця;

9) строки платежів, реквізити рахунків, на які вносяться платежі;

10) спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

Якщо аукціон є повторним, про це зазначається в оголошенні.

13. З метою реєстрації через веб-сайт в якості учасника аукціону заявник надає такі дані:

1) для фізичної особи:

прізвище, ім’я та по батькові;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

адресу електронної пошти та номер контактного телефону;

логін та пароль;

2) для уповноваженого представника юридичної особи:

найменування юридичної особи;

код за ЄДРПОУ;

прізвище, ім’я та по батькові представника юридичної особи;

адресу електронної пошти та номер контактного телефону уповноваженої особи;

логін та пароль.

Заявка на участь подається щодо кожного окремого лота через веб-сайт організатора аукціону в електронному вигляді.

14. Прийом заявок на участь в аукціоні (електронних торгах) починається з моменту розміщення оголошення про проведення аукціону і закінчується не раніше ніж за одну годину до початку його проведення. Організатор забезпечує реєстрацію та допуск до аукціону (електронних торгів) всіх учасників, які виконали вимоги щодо реєстрації та стосовно яких надійшло підтвердження щодо надходження суми гарантійного внеску не пізніше ніж за одну годину до дати початку, зазначеної в оголошенні про проведення аукціону.

15. Електронні торги розпочинаються у визначений в оголошенні про проведення аукціону день та проводяться протягом одного робочого дня з 9-ї до 18-ї години.

Якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до завершення строку, визначеного в абзаці першому цього пункту, електронні торги автоматично продовжуються на 10 хвилин від часу подання останньої цінової пропозиції, але не пізніше 22-ї години.

Електронні торги підлягають продовженню також у випадку, якщо остання цінова пропозиція надійшла за 5 хвилин до закінчення десятихвилинного часу їх продовження, але не довше часу, встановленого в абзаці другому цього пункту.

16. Організатор забезпечує всім зареєстрованим учасникам он-лайн доступ до перебігу електронних торгів та оновлення інформації про перебіг електронних торгів одразу після внесення одним із учасників цінової пропозиції. Цінова пропозиція подається з кроком підвищення ставки, зазначеним в оголошенні про проведення аукціону.

17. Переможцем визнається особа, від якої на момент завершення електронних торгів надійшла найвища цінова пропозиція.

Якщо жоден учасник не зареєструвався або у разі якщо довгобуд не був проданий, аукціон визнається таким, що не відбувся.

18. Не пізніше наступного робочого дня після проведення електронних торгів на веб-сайті організатора розміщується протокол електронних торгів з інформацією про:

1) дату і час початку та завершення аукціону;

2) відомості про довгобуд, запропонований до продажу;

3) кількість учасників;

4) початкову ціну та ціну продажу довгобуду, цінові пропозиції учасників;

4) суму сплаченого гарантійного внеску;

5) відомості про переможця торгів (унікальний реєстраційний номер учасника);

6) розмір, порядок сплати та реквізити рахунку, на який мають бути перераховані кошти за придбаний довгобуд.

Не пізніше наступного робочого дня після проведення електронних торгів організатор складає та підписує аналогічний протокол із зазначенням повної інформації про переможця торгів, який направляється учаснику — переможцю та замовнику.

У разі, якщо електронні торги визнані такими, що не відбулися, у протоколі вказується відповідна підстава.

12. Переможець аукціону зобов’язаний внести на спеціальний рахунок відповідної сільської, селищної, міської ради платіж:

1) у розмірі 10 % від вартості продажу довгобуду протягом 10 календарних днів з дня складання протоколу про результати електронних торгів;

2) у розмірі 90 % від вартості продажу довгобуду протягом 10 календарних днів з дня набрання сили судовим рішенням про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни продажу. Іншим учасникам сума гарантійного внеску повертається протягом трьох робочих днів з дня закінчення проведення аукціону. Гарантійні внески також підлягають поверненню якщо торги не відбулися.

13. Якщо переможець аукціону не внесе всієї належної до сплати суми у встановлений строк або відмовиться від погодження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, гарантійний внесок йому не повертається, а наступний учасник, що запропонував найвищу ціну, не нижчу за початкову ціну продажу, оголошується переможцем аукціону. За його відсутності аукціон оголошується таким, що не відбувся.

14. У разі, якщо аукціон оголошено таким, що не відбувся, організатором призначається проведення на тих же умовах повторного аукціону, який має відбутися протягом одного місяця з дня проведення попереднього аукціону.

У разі закінчення повторного аукціону без визначення переможця, протягом місяця організатор зобов’язаний провести другий повторний аукціон.

Початкова ціна продажу довгобуду на повторному та другому повторному аукціоні може бути зменшена не більше ніж на 25 відсотків від початкової вартості попереднього аукціону.

Повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості, але не нижче, ніж до граничної вартості, яка становить 50 відсотків початкової вартості, вказаної в оголошенні про проведення аукціону. Другий повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової вартості на крок аукціону доти, доки не виявиться бажаючий придбати довгобуд.

До участі у повторних аукціонах не допускаються переможці попередніх аукціонів, що не сплатили у встановлений строк вартості довгобуду чи відмовилися від погодження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

15. Протягом п’яти робочих днів з дня сплати переможцем аукціону 10 % від вартості довгобуду спеціальна тимчасова комісія зобов’язана провести засідання, на якому затвердити план врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом його продажу з відкритих торгів. План врегулювання зобов’язань відносно довгобуду погоджується із переможцем аукціону.

16. Право власності на довгобуд виникає у переможця аукціону з моменту набрання сили судовим рішенням про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду та сплати переможцем аукціону повної вартості продажу довгобуду.

17. У разі винесення судом ухвали про відмову в затвердженні плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, грошові кошти, сплачені переможцем аукціону, підлягають поверненню протягом п’яти робочих днів з дня надання переможцем аукціону заяви про повернення коштів, до якої додається засвідчена судом копія ухвали про відмову в затвердженні плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду та копії документів, що підтверджують факт внесення переможцем аукціону коштів.

Стаття 16. План врегулювання зобов’язань відносно довгобуду

1. План врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом передачі прав на нього житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав, вимоги яких внесені до реєстру майнових прав на довгобуд повинен містити:

реєстр майнових прав на довгобуд;

детальний опис активів, права на які передаються житлово-будівельному кооперативу;

відомості про інші специфічні права, що нерозривно пов’язані з довгобудом (дозволи, технічні умови, права на підключення до інженерно-технічних мереж за договорами, укладеними замовником відносно незавершеного будівництвом об’єкта тощо);

проект додаткової угоди до договору оренди землі (у разі його припинення або розірвання).

2. План врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом переведення прав та обов’язків на конкурсного замовника розробляється на підставі конкурсної пропозиції переможця конкурсу та повинен містити:

реєстр майнових прав на довгобуд;

детальний опис активів, права на які передаються конкурсному замовнику;

відомості про інші специфічні права, що нерозривно пов’язані з довгобудом (дозволи, технічні умови, права на підключення до інженерно-технічних мереж за договорами, укладеними замовником відносно незавершеного будівництвом об’єкта тощо);

граничні строки введення в експлуатацію незавершеного будівництвом об’єкта та передачі об’єктів нерухомості власникам майнових прав на довгобуд;

відомості про розрахунковий коефіцієнт та конкурсну розрахункову вартість вимірної одиниці;

реєстр зобов’язань із передачі вимірних одиниць в об’єкті нерухомості та їх технічні характеристики щодо кожного з власників майнових прав на довгобуд, вимоги яких включені до реєстру, а також відносно забезпечених кредиторів, які підлягають переведенню на конкурсного замовника;

проект додаткової угоди до договору оренди землі (у разі його припинення або розірвання);

перелік витрат, понесених у зв’язку з організацією процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

3. План врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом його продажу з відкритих торгів повинен містити:

реєстр майнових прав на довгобуд із зазначенням суми грошових вимог щодо кожного з власників майнових прав та забезпечених кредиторів, що підлягають погашенню за рахунок коштів, отриманих від продажу довгобуду;

детальний опис активів, права на які передаються переможцю аукціону;

відомості про інші специфічні права, що нерозривно пов’язані з довгобудом (дозволи, технічні умови, права на підключення до інженерно-технічних мереж за договорами, укладеними замовником відносно незавершеного будівництвом об’єкта тощо);

проект додаткової угоди до договору оренди землі (у разі його припинення або розірвання);

відомості про вартість продажу довгобуду на підставі пропозиції переможця аукціону;

перелік витрат, понесених у зв’язку з організацією процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

4. План врегулювання зобов’язань відносно довгобуду схвалюється на засіданні спеціальної тимчасової комісії та погоджується із конкурсним замовником, житлово-будівельним кооперативом або переможцем аукціону та направляється до господарського суду не пізніше ніж через 10 календарних днів з моменту його схвалення та погодження.

5. Вимоги забезпечених кредиторів та власників майнових прав на довгобуд про передачу об’єктів нерухомості в частині, що не увійшла до плану врегулювання зобов’язань, а також вимоги, які не були погашені у зв’язку з недостатністю коштів, отриманих від продажу довгобуду, припиняються з моменту затвердження судом плану врегулювання зобов’язань.

6. Різниця між ринковою вартістю об’єкта нерухомості, який мав бути переданий за договором, на підставі якого відбулося набуття майнових прав та вартістю об’єкта нерухомості, зобов’язання з передачі якого прийняв на себе конкурсний замовник або сумою коштів, отриманих власником майнових прав чи забезпеченим кредитором в результаті врегулювання зобов’язань відносно довгобуду в порядку, передбаченому цим Законом, вважається збитками, які підлягають відшкодуванню особою, винною у їх завданні в загальному порядку, передбаченому чинним законодавством України.

Стаття 17. Порядок розгляду справ за заявами про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду

1. Справи за заявами про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду розглядаються господарським судом за місцезнаходженням довгобуду за правилами, передбаченими Господарським процесуальним кодексом України, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.

2. Право на звернення до господарського суду із заявою про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду мають виконавчі комітети сільських, селищних, міських рад, які створили спеціальну тимчасову комісію з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

3. Заява про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду подається до суду у письмовій формі та повинна містити:

1) найменування господарського суду, до якого подається заява;

2) відомості про заявника (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код);

3) відомості про будівельну адресу незавершеного будівництвом об’єкта;

4) відомості про замовника будівництва та осіб, які здійснювали залучення коштів або іншого майна у будівництво (найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб), їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків за його наявності);

5) в залежності від способу врегулювання зобов’язань — відомості про житлово-будівельний кооператив, створений власниками майнових прав на довгобуд, конкурсного замовника або переможця аукціону (найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб), місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків (за наявності);

6) відомості про членів комітету власників майнових прав на довгобуд або про уповноваженого власника майнових прав на довгобуд та забезпечених кредиторів (найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб), їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційні коди суб’єкта господарської діяльності за їх наявності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків за його наявності);

7) виклад обставин, що є підставою для звернення до суду;

8) перелік документів, що додаються до заяви.

До заяви про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду додаються:

докази сплати судового збору,

рішення про створення спеціальної тимчасової комісії з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду,

рішення спеціальної тимчасової комісії про схвалення плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду,

план врегулювання зобов’язань відносно довгобуду,

реєстр майнових прав на довгобуд, а також копії документів, на підставі яких були внесені відомості до реєстру.

4. За подання заяви про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду справляється судовий збір у порядку, передбаченому законом.

5. У разі відсутності підстав для відмови у її прийнятті, господарський суд приймає заяву про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду до розгляду, про що не пізніше трьох робочих днів з дня її надходження виносить ухвалу, в якій зазначаються час та місце проведення судового засідання. Копія ухвали надсилається господарським судом заявнику, замовнику будівництва, особам, що здійснювали залучення коштів у будівництво об’єкта, конкурсному замовнику або переможцю аукціону, членам комітету власників майнових прав або уповноваженому власнику майнових прав та забезпеченим кредиторам.

Ухвала про прийняття до розгляду заяви про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду оскарженню не підлягає.

6. Господарський суд повинен розглянути заяву про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду протягом одного місяця з дня прийняття відповідної заяви до розгляду.

Неявка у судове засідання осіб, які були належним чином повідомлені про час і місце такого засідання, не перешкоджає провадженню у справі.

7. Під час розгляду заяви про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду господарський суд:

1) перевіряє відповідність незавершеного будівництвом об’єкта критеріям довгобуду, визначеним цим Законом;

2) досліджує документи, що підтверджують обґрунтованість вимог власників майнових прав на довгобуд, включених до реєстру майнових прав на довгобуд;

3) досліджує дотримання вимог цього Закону під час проведення процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

8. Господарський суд виносить ухвалу про відмову в затвердженні плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, якщо:

1) незавершений будівництвом об’єкт не відповідає критеріям довгобуду, визначеним цим Законом;

2) під час процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду були допущені порушення Закону, які суттєво вплинули на зміст плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду;

3) план врегулювання зобов’язань відносно довгобуду не відповідає вимогам, визначеним статтею 16 цього Закону.

В інших випадках господарський суд виносить ухвалу про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

Винесення ухвали про відмову в затвердженні плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду не є перешкодою для повторного звернення до суду із заявою про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

9. В ухвалі про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду зазначаються:

1) відомості про особу, якій за рішенням суду передається право власності на довгобуд (найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних осіб), місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізичних осіб), ідентифікаційний код суб’єкта господарської діяльності (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки фізичної особи — платника податків за його наявності);

2) відомості, що надають змогу ідентифікувати незавершений будівництвом об’єкт, право власності на який передається;

3) інша інформація, необхідна для державної реєстрації переходу до особи права власності на незавершений будівництвом об’єкт та прав на земельну ділянку.

10. В ухвалі про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом передачі прав на довгобуд житлово-будівельному кооперативу, створеному власниками майнових прав на довгобуд, зазначаються також відомості про переведення на житлово-будівельний кооператив прав по підключенню (технологічному приєднанню) об’єкта до мереж інженерно-технічного забезпечення за договорами, укладеними відносно незавершеного будівництвом об’єкта та земельної ділянки, відомості про переведення на житлово-будівельний кооператив прав на земельну ділянку, на якій розміщено довгобуд, відомості про переведення на житлово-будівельний кооператив інших специфічних прав, що нерозривно пов’язані з довгобудом, а також відомості про припинення іпотеки та інших зареєстрованих обтяжень відносно незавершеного будівництвом об’єкта та/або майнових прав на нього в частині, що не увійшла до плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

11. В ухвалі про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом переведення прав та обов’язків на конкурсного замовника зазначаються також відомості про переведення на конкурсного замовника прав по підключенню (технологічному приєднанню) об’єкта до мереж інженерно-технічного забезпечення за договорами, укладеними відносно незавершеного будівництвом об’єкта та земельної ділянки, відомості про переведення на конкурсного замовника інших специфічних прав, що нерозривно пов’язані з довгобудом; відомості про переведення на конкурсного замовника прав на земельну ділянку, на якій розміщено довгобуд; відомості про розмір переведених на конкурсного замовника зобов’язань перед кожним із власників майнових прав на незавершений будівництвом об’єкт та розмір забезпечення перед забезпеченими кредиторами (згідно конкурсної пропозиції із зазначенням технічних характеристик вимірних одиниць в об’єкті нерухомості); відомості про суми витрат, понесених у зв’язку з організацією процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду; відомості про припинення іпотеки та інших зареєстрованих обтяжень відносно незавершеного будівництвом об’єкта та/або майнових прав на нього в частині, що не увійшла до плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

12. В ухвалі про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом його продажу з відкритих торгів зазначаються також відомості про переведення на переможця аукціону прав по підключенню (технологічному приєднанню) об’єкта до мереж інженерно-технічного забезпечення за договорами, укладеними відносно незавершеного будівництвом об’єкта та земельної ділянки, відомості про переведення на переможця аукціону прав на земельну ділянку, на якій розміщено довгобуд, відомості про переведення на переможця аукціону інших специфічних прав, що нерозривно пов’язані з довгобудом, відомості про суми грошових вимог щодо кожного з власників майнових прав на довгобуд та забезпечених кредиторів, які підлягають погашенню за рахунок коштів, отриманих від продажу довгобуду, відомості про суми витрат, понесених у зв’язку з організацією процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду; відомості про припинення іпотеки та інших зареєстрованих обтяжень відносно незавершеного будівництвом об’єкта та/або майнових прав на нього в частині, що не увійшла до плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

13. Господарський суд за заявою виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради, житлово-будівельного кооперативу, конкурсного замовника або переможця аукціону знімає арешт з довгобуду чи інші обмеження щодо розпорядження майном (майновими правами) у складі довгобуду, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають виконанню плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

14. Ухвали господарського суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду та про відмову у затвердженні плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду набирають чинності та можуть бути оскаржені в порядку, встановленому Господарським процесуальним кодексом України.

Стаття 18. Державна реєстрація переходу прав на довгобуд

1. Ухвала господарського суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду є підставою для проведення державної реєстрації права власності на об’єкт незавершеного будівництва та внесення змін до відомостей про обтяження майнових прав на такий об’єкт.

2. До особи, яка на підставі ухвали про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду набула право власності на об’єкт незавершеного будівництва, розміщений на земельній ділянці, яка перебуває в оренді, переходить право оренди на таку земельну ділянку, а ухвала господарського суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду є документом, що посвідчує перехід права оренди земельної ділянки до нового власника об’єкта незавершеного будівництва і заміни особи орендаря у договорі оренди землі та підлягає державній реєстрації у встановленому законодавством порядку.

3. У разі припинення або розірвання договору оренди земельної ділянки, на якій розміщений довгобуд, такий договір оренди підлягає поновленню на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені договором шляхом укладення додаткової угоди з особою, яка на підставі ухвали про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду набула право власності на об’єкт незавершеного будівництва.

Додаткова угода до договору оренди землі про його поновлення та заміну сторони має бути підписана в обов’язковому порядку сторонами протягом десяти днів з дня схвалення спеціальною тимчасовою комісією плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду та набирає чинності з моменту набрання чинності ухвалою про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

Ухвала господарського суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду та додаткова угода про поновлення договору оренди землі є документами, що посвідчують поновлення договору оренди землі та перехід права оренди земельної ділянки до нового власника об’єкта незавершеного будівництва.

Ухвала господарського суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду є підставою для внесення змін до державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо зменшення розміру забезпечення перед забезпеченими кредиторами.

Стаття 19. Виконання плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду

1. Контроль за виконанням плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду покладається на спеціальну тимчасову комісію з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

2. Протягом двадцяти календарних днів з дня надходження на спеціальний рахунок відповідної сільської, селищної, міської ради коштів від продажу довгобуду в обсязі, визначеному в затвердженому судом плані врегулювання зобов’язань відносно довгобуду, здійснюється їх розподіл в такій черговості:

1) у першу чергу компенсуються витрати сільської, селищної, міської ради, пов’язані з врегулюванням зобов’язань відносно довгобуду у розмірі, зазначеному в ухвалі суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду;

2) у другу чергу задовольняються грошові вимоги власників майнових прав на довгобуд та забезпечених кредиторів, відомості про яких включені до реєстру майнових прав на довгобуд у розмірі, вказаному в ухвалі суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

Підставою для перерахування коштів є заява спеціальної тимчасової комісії, до якої додається завірена судом копія ухвали про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

3. Вимоги кожної наступної черги задовольняються після повного задоволення вимог попередньої черги.

У разі недостатності коштів, одержаних від продажу довгобуду, для повного задоволення всіх вимог однієї черги вимоги задовольняються пропорційно сумі вимог, що належить кожній особі однієї черги.

4. Протягом десяти робочих днів з дня набрання чинності ухвалою господарського суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом переведення прав та обов’язків на конкурсного замовника, забезпечений кредитор, що є іпотекодержателем, та боржник (поручитель) повинні внести зміни до відповідних договорів іпотеки майна боржника (поручителя) та вжити заходів до реєстрації зміни відомостей про обтяження.

У разі якщо забезпечений кредитор та боржник (поручитель) протягом трьох місяців з дня набрання чинності ухвалою господарського суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду не здійснять реєстрацію зміни відомостей про обтяження, внесення змін до відомостей про обтяження майнових прав може бути здійснено за заявою конкурсного замовника на підставі ухвали господарського суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

Стаття 20. Завершення процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду

1. Спеціальна тимчасова комісія з врегулювання зобов’язань відносно довгобуду припиняє свою діяльність за рішенням виконавчих комітетів сільських, селищних, міських рад у разі завершення процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобуду.

2. Процедура врегулювання зобов’язань відносно довгобуду вважається завершеною з моменту настання будь-якої з таких подій:

1) виконання конкурсним замовником зобов’язань відносно довгобуду, передбачених затвердженим планом врегулювання зобов’язань відносно довгобуду;

2) розподілу коштів від продажу довгобуду між особами, визначеними частиною другою статті 19 цього Закону у разі врегулювання зобов’язань відносно довгобуду шляхом його продажу;

3) виявлення під час процедури врегулювання зобов’язань невідповідності незавершеного будівництвом об’єкта ознакам довгобуду, визначеним цим Законом;

4) прийняття об’єкта в експлуатацію у разі надання замовнику додаткового строку для завершення будівництва;

5) державної реєстрації прав на довгобуд за житлово-будівельним кооперативом, створеним власниками майнових прав на довгобуд.

РОЗДІЛ II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

2. Цей Закон втрачає чинність через десять років з дня набрання ним чинності.

Усі процедури врегулювання зобов’язань відносно довгобудів, розпочаті протягом строку дії цього Закону, продовжуються до їх завершення відповідно до вимог цього Закону.

3. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 6, ст. 56):

статтю 41 доповнити новою частиною третьою такого змісту:

«Господарські суди розглядають справи про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду у порядку провадження, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов’язань відносно довгобудів».

частину першу статті 12 доповнити пунктом 9 такого змісту:

«9) справи за заявами про затвердження планів врегулювання зобов’язань відносно довгобудів»;

2) частину другу статті 134 Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3 — 4, ст. 27 із наступними змінами) доповнити новим абзацом такого змісту:

«розташування на земельних ділянках незавершених будівництвом об’єктів, щодо яких в судовому порядку затверджено план врегулювання зобов’язань відносно довгобуду».

3) у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997, N 24, ст. 170 із наступними змінами):

пункт «а» частини першої статті 31 доповнити підпунктом 12 такого змісту:

«12) ініціювання та участь в організації процедури врегулювання зобов’язань стосовно довгобудів в порядку, визначеному законодавством України»;

частину другу статті 52 доповнити пунктом 4 такого змісту:

«4) приймає рішення про створення або відмову у створенні спеціальної тимчасової комісії з врегулювання зобов’язань стосовно довгобуду в порядку, визначеному законодавством України.».

4) статтю 42 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 32 — 33, ст. 413; 2013 р., N 50, ст. 697) доповнити частиною дванадцятою такого змісту:

«12. Незавершений будівництвом об’єкт, щодо якого розпочато процедуру врегулювання зобов’язань в порядку, передбаченому Законом України «Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов’язань відносно довгобудів» не включається до складу ліквідаційної маси. Продаж такого об’єкта здійснюється в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов’язань відносно довгобудів»;

5) у Законі України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (Відомості Верховної Ради України, 2016 р., N 1, ст. 9):

пункт 3 частини першої статті 2 доповнити абзацом сьомим такого змісту:

«конкурсний замовник, переможець аукціону або уповноважені ними особи — у разі подання документів для проведення державної реєстрації зміни або припинення іпотеки у випадках, передбачених Законом України «Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов’язань відносно довгобудів»;

пункт 10 частини першої статті 27 після слів «мирової угоди» доповнити словами «ухвали суду про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно довгобуду»;

6) У Законі України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., N 14, ст. 87, N 32 — 33, ст. 413):

пункт 2 частини другої статті 4 доповнити підпунктом 11 такого змісту:

11) заяви про затвердження плану врегулювання зобов’язань відносно договору

7) частину четверту статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., N 34, ст. 343) доповнити пунктом 11 такого змісту:

«11) об’єктів будівництва, зобов’язання щодо яких були врегульовані шляхом переведення прав та обов’язків відносно довгобуду в порядку та на умовах, передбачених Законом України «Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов’язань відносно довгобудів».

8) Закон України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради України, 2003, N 38, ст. 313) Розділ VI Прикінцеві положення (доповнити новим пунктом):

«Вимоги іпотекодержателя за основним зобов’язанням, що залишаться незадоволеними внаслідок недостатності вартості предмета іпотеки, в зв’язку із врегулюванням зобов’язань відповідно до Закону України «Про захист прав інвесторів житлового будівництва та врегулювання зобов’язань відносно довгобудів», не припиняються та підлягають задоволенню.».

 

Голова Верховної Ради
України А. ПАРУБІЙ

Рубрики: Новости